Πέμπτη 05 Νοέμβριος 2009
Πέμπτη 05/11/2009 - 02:24:21
Έκδοση για εκτύπωση  Δημιουργία PDF αρχείου απο την είδηση αυτή   
ΔΕΗ Α.Ε. : Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενενήντα (90) ατόμων
Συντάκτης mmingos στο Εργασία
ΔΕΗ Α.Ε. : Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενενήντα (90) ατόμων

Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

που εδρεύει στην Αθήνα

έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3229/2004, 3260/2004 και 3320/2205.

- Την υπ’ αριθ. 16/2009 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

- Την 33/2006 Π.Υ.Σ. (άρθρο 4 παρ. ιε) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

- Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενενήντα (90) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ΔΕ)

Ένας (1)

8 μήνες

Μηχανοτεχνίτες (ΔΕ)

Εβδομήντα οκτώ (78)

8 μήνες

Μετακινητής Βαρών (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΣ) (ΔΕ)

Ένας (1)

8 μήνες

Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ-ΦΩΡΤΩΤΩΝ) (ΔΕ)

Δύο (2)

8 μήνες

Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών/Υποσταθμών (ΔΕ)

Τρείς (3)

8 μήνες

Μηχανοτεχνίτες Εργαλειομηχανών (ΔΕ)

Ένας (1)

8 μήνες

Τεχνίτες Συγκολλητές (ΔΕ)

Ένας (1)

8 μήνες

Χειριστές Κατεργασίας Νερού (ΔΕ)

Ένας (1)

8 μήνες

Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (ΔΕ)

Δύο (2)

8 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις παραπάνω θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην Ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων της Νομαρχίας Κοζάνης και στους Δήμους Κοινότητες του Νομού Κοζάνης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14km Εθν. Οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, (αρμόδιοι υπάλληλοι ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τηλ.24610-55290 & 55579) εντός προθεσμίας δεκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε (2) τοπικές εφημερίδες (1 Πτολεμαϊδα – 1 Κοζάνη) ή της ανάρτησής της στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν απευθείας τις αιτήσεις τους στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ από 6/11/2009 έως και 16/11/2009 κατά τις ώρες 08:00΄έως 14:00΄.

Σχόλια : 1, Bookmarks:           
Λέξεις Κλειδιά : κοζάνη, kozani, Φωτογραφίες κοζάνης,ΚΟΖΑΝΙ, αποκριές, αποκριά, αποκρια, καρναβαλι, τει, Τ.Ε.Ι. , Δυτική Μακεδονία,west macedonia, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, kozanis


Η εκδοτική ομάδα του giapraki.com δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις απόψεις που μπορεί να εκφράζουν τα
μέλη του. Κάθε ένας είναι υπεύθυνος του λόγου του. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την
ομάδα συντάξης του Giapraki.com στο info@giapraki.com

Κανόνες Λειτουργίας του Forum, Πολιτική Απορρήτου
Χρόνος παραγωγής σελίδας: 0.1540 δευτερόλεπτα, 0.0884 απο το χρόνο αυτό για SQL queries. DB queries: 48.